تبین سبک رهبری در بسیج و رابطه آن با انگیزهء بسیجیان

تبین سبک رهبری در بسیج و رابطه آن با انگیزهء بسیجیان

فرضیه‌های اصلی تحقیق عبارت بودند از: -1 سبک رهبری فرماندهان بسیج بیشتر مبتنی بر روابط انسانی است . -2 یک رابطهء همبستگی بین سبک رهبری فرماندهان و افزایش انگیزهء بسیجیان وجود دارد...
بررسی تاثیر روانی ـ اجتماعی جنگ تحمیلی ایران و عراق بر جانبازان

بررسی تاثیر روانی ـ اجتماعی جنگ تحمیلی ایران و عراق بر جانبازان

طبق نتایج بدست آمده اینطور باید بیان داشت که بین سن اعزام به جبهه و میزان تاثیرات جنگ رابطه ی منفی وجود دارد هر چه سن ورود به جبهه کم تر میزان تاثیرات جنگ بیشتر است.
بررسی ویژگی های شخصیتی و روانشناختی سردار شهید مهندس حیدرپناه

بررسی ویژگی های شخصیتی و روانشناختی سردار شهید مهندس حیدرپناه

نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین خصوصیات شخصیتی و روان شناختی شهید با کسب مدارج عالیه ی معنوی، تعامل اجتماعی، سبک زندگی، سلامت روانی و اخلاق و تربیت اسلامی شهید رابطه ی معناداری وجود دارد.
دفاع مقدس و توسعه ی گردشگری در استان خوزستان

دفاع مقدس و توسعه ی گردشگری در استان خوزستان

از مهمترین انواع گردشگری که امروزه نسبت به گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، گردشگری سیاه و شاخه های آن می باشد. در این پژوهش گردشگری سیاه و به طور مشخص گردشگری جنگ، مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی الگوی مدیریتی و رفتاری شهید زین‌الدین در دفاع مقدس با تأکید بر فرماندهی سرلشکر پاسدارمهدی زین‌الدین

بررسی الگوی مدیریتی و رفتاری شهید زین‌الدین در دفاع مقدس با تأکید بر فرماندهی سرلشکر پاسدارمهدی زین‌الدین

شیوه مدیریت با ارزش‌ها و جهان‌بینی خاص هر جامعه مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی نظام دفاعی اسلام از دیدگاه قرآن

بررسی نظام دفاعی اسلام از دیدگاه قرآن

اکنون این پرسش مطرح است که با عنایت به طبیعی بودنِ مسأله دفاع در سراسر جهانِ آفرینش، نظام دفاعی اسلام که بتواند از پیکره خود، از بیرون و درون حراست کند، کدام است؟...
۱۲
آرشیو