درآستانه 22اسفند،روزبزرگداشت شهدا
مقام معظم رهبری: یاد شهدا ،افتخارات شهدا ،عزت شهدا را همه باید نصب العین خودشان قراربدهند .نگذارید فراموش بشود .نگذارید غبارهای فراموشی روی این خاطره های گرامی را بگیرد.

جدول مصوبات برنامه هاي مختلف با ادارات به مناسبت 22 اسفند 1394

جلسه

رديف

عنوان برنامه ها

زمان اجرا

مكان اجرا

مخاطبين

مجري

جلسه با شهرداري

1

برگزاري جلسه با شهرداري

94/2/2

بنياد شهيد استان

*

بنياد شهيد استان

2

نصب بنر جلوي اتوبوسها

94/12/18لغايت94/12/24

شهر كرمان

عموم مردم

سازمان اتوبوسراني

3

نصب تراكت پشت تاكسي ها

94/12/18لغايت94/12/24

شهر كرمان

عموم مردم

سازمان تاكسيراني

4

نصب بنر 

94/12/18لغايت94/12/24

شهر كرمان

عموم مردم

معاون فرهنگي شهرداري

جلسه با اداره كل آموزش و پرورش

5

برگزاري جلسه با آموزش و پرورش

94/12/5

آموزش و پرورش

*

بنياد شهيد استان

6

برگزاري يادواره شهداي دانش آموز

94/12/18

كليه شهرستانها

دانش آموزان

بنيادشهيد با همكاري آموزش و پرورش

7

برگزاري مسابقه فرهنگي دلنوشته به شهيد

94/12/10لغايت94/12/22

كليه شهرستانها

دانش آموزان

آموزش و پرورش

8

برگزاري هفته بزرگداشت شهدا

94/12/18لغايت94/12/22

كليه مدارس

دانش آموزان

آموزش و پرورش

9

بيان خاطرات از شهدا توسط پيام آوران ايثار

94/12/18لغايت94/12/23

كليه مدارس

دانش آموزان

آموزش و پرورش

جلسه با دانشگاهها

10

برگزاري جلسه با دانشگاهها

94/12/4

بنياد شهيد استان

*

بنياد شهيد استان

11

ارسال پيامك روز بزرگداشت شهدا

94/12/22

*

اساتيد و دانشجويان

ستاد شاهد دانشگاهها

 

12

برگزاري يادواره شهداي دانشجو

94/12/18لغايت94/12/24

دانشگاههاي استان

دانشجويان

ستاد شاهد دانشگاهها

13

پخش كليپ در مورد شهدا

94/12/18لغايت94/12/22

دانشگاههاي استان

دانشجويان

ستاد شاهد دانشگاهها

14

تهيه زندگي نامه شهداي دانشجو

94/12/15لغايت94/12/22

دانشگاههاي استان

دانشجويان

ستاد شاهد دانشگاهها

15

ديدار از خانواده شهداي دانشجو

94/12/15لغايت94/12/22

دانشگاههاي استان

خانواده شهدا

ستاد شاهد دانشگاهها

16

نصب پوستر و بنر

94/12/18

دانشگاههاي استان

*

ستاد شاهد دانشگاهها

جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان

17

برگزاري جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان

94/11/27

ارشاد اسلامي

مديران استان

بنياد شهيد استان

18

بزرگداشت روز شهدا

94/12/22

ادارات استان

كاركنان ادارات

ادارات استان

19

ديدار از خانواده شهداي ادارات

94/12/15لغايت94/12/22

ادارات استان

شهداي كارمند

ادارات استان

20

ارسال پيامك روز بزرگداشت شهدا

94/12/22

*

كاركنان ادارات

ادارات استان

جلسه با سازمان تبليغات اسلامي

21

برگزاري جلسه با سازمان تبليغات

94/12/10

سازمان تبليغات

نمازگزاران مساجد

سازمان تبليغات

 

22

قرائت وصاياي شهدا

94/12/18لغايت94/12/22

مساجد استان

نمازگزاران مساجد

ائمه جماعات

 

23

ديدار از خانواده شهداي محله

94/12/22

مساجد استان

خانواده شهدا

ائمه جماعات

24

برگزاري يادواره شهداء محله

94/12/22

مساجد استان

*

مساجد استان

25

نصب پوستر و بنر

94/12/18لغايت94/12/22

مساجد استان

عموم مردم

مساجد استان

26

اجراي برنامه هاي تبليغاتي

94/12/18لغايت94/12/22

ادارات سازمان

*

سازمان تبليغات

جلسه با جهاد كشاورزي

27

برگزاري جلسه با جهاد كشاورزي

94/12/12

جهاد كشاورزي

*

بنياد شهيد استان

28

توزيع و كاشت درخت به ياد شهدا

94/12/15لغايت94/12/22

استان كرمان

*

منابع طبيعي

 

29

يادواره شهداء عشاير

94/12/18لغايت94/12/22

مناطق عشايري

شهداي عشاير

جهاد كشاورزي

30

ديدار با خانواده شهداي جهادي

94/12/15لغايت94/12/22

استان كرمان

شهداي جهادي

جهاد كشاورزي

جلسه با سازمان ورزش و جوانان

31

برگزاري جلسه با سازمان ورزش و جوانان

94/12/10

سازمان ورزش و جوانان

*

سازمان ورزش و جوانان

32

نصب بنرهاي تبليغاتي در اماكن ورزشي

94/12/15لغايت94/12/22

اماكن ورزشي

*

سازمان ورزش و جوانان

33

ديدار با خانواده شهداي ورزشكار

94/12/15لغايت94/12/22

استان كرمان

خانواده شهدا

سازمان ورزش و جوانان

34

حضور ورزشكاران در مراسم

94/12/20

استان كرمان

*

سازمان ورزش و جوانان

35

نامگذاري مسابقات ورزشي به نام شهدا

94/12/15

استان كرمان

هيئت هاي ورزشي

سازمان ورزش و جوانان

جلسه با شوراي هماهنگي

36

برگزاري جلسه با شوراي هماهنگي

94/12/10

استانداري

اعضاء شورا

بنياد شهيد استان

37

نصب پوستر و بنر

94/12/15لغايت94/12/23

سطح شهر

عموم مردم

اعضاء شورا

38

ديدار از خانواده شهداي اداره

94/12/15لغايت94/12/24

ادارات استان

خانواده شهدا

اعضاء شورا

39

برگزاري مراسم 22 اسفند

94/12/22

ادارات استان

كاركنان ادارات

ادارات استان

40

همكاري كليه اعضا در برگزاري مراسم گلباران

94/12/20

گلزار شهدا

عموم مردم

ادارات استان

41

اطلاع رساني مراسمات از طريق سايت شورا

94/12/15

شوراي هماهنگي

عموم مردم

شوراي هماهنگي

 

 

جدول مصوبات برنامه هاي مختلف با ادارات به مناسبت 22 اسفند 1394

جلسه

رديف

عنوان برنامه ها

زمان اجرا

مكان اجرا

مخاطبين

مجري

جلسه با شهرداري

1

برگزاري جلسه با شهرداري

94/2/2

بنياد شهيد استان

*

بنياد شهيد استان

2

نصب بنر جلوي اتوبوسها

94/12/18لغايت94/12/24

شهر كرمان

عموم مردم

سازمان اتوبوسراني

3

نصب تراكت پشت تاكسي ها

94/12/18لغايت94/12/24

شهر كرمان

عموم مردم

سازمان تاكسيراني

4

نصب بنر 

94/12/18لغايت94/12/24

شهر كرمان

عموم مردم

معاون فرهنگي شهرداري

جلسه با اداره كل آموزش و پرورش

5

برگزاري جلسه با آموزش و پرورش

94/12/5

آموزش و پرورش

*

بنياد شهيد استان

6

برگزاري يادواره شهداي دانش آموز

94/12/18

كليه شهرستانها

دانش آموزان

بنيادشهيد با همكاري آموزش و پرورش

7

برگزاري مسابقه فرهنگي دلنوشته به شهيد

94/12/10لغايت94/12/22

كليه شهرستانها

دانش آموزان

آموزش و پرورش

8

برگزاري هفته بزرگداشت شهدا

94/12/18لغايت94/12/22

كليه مدارس

دانش آموزان

آموزش و پرورش

9

بيان خاطرات از شهدا توسط پيام آوران ايثار

94/12/18لغايت94/12/23

كليه مدارس

دانش آموزان

آموزش و پرورش

جلسه با دانشگاهها

10

برگزاري جلسه با دانشگاهها

94/12/4

بنياد شهيد استان

*

بنياد شهيد استان

11

ارسال پيامك روز بزرگداشت شهدا

94/12/22

*

اساتيد و دانشجويان

ستاد شاهد دانشگاهها

 

12

برگزاري يادواره شهداي دانشجو

94/12/18لغايت94/12/24

دانشگاههاي استان

دانشجويان

ستاد شاهد دانشگاهها

13

پخش كليپ در مورد شهدا

94/12/18لغايت94/12/22

دانشگاههاي استان

دانشجويان

ستاد شاهد دانشگاهها

14

تهيه زندگي نامه شهداي دانشجو

94/12/15لغايت94/12/22

دانشگاههاي استان

دانشجويان

ستاد شاهد دانشگاهها

15

ديدار از خانواده شهداي دانشجو

94/12/15لغايت94/12/22

دانشگاههاي استان

خانواده شهدا

ستاد شاهد دانشگاهها

16

نصب پوستر و بنر

94/12/18

دانشگاههاي استان

*

ستاد شاهد دانشگاهها

جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان

17

برگزاري جلسه شوراي فرهنگ عمومي استان

94/11/27

ارشاد اسلامي

مديران استان

بنياد شهيد استان

18

بزرگداشت روز شهدا

94/12/22

اداراات استان

كاركنان ادارات

ادارات استان

19

ديدار از خانواده شهداي ادارات

94/12/15لغايت94/12/22

اداراات استان

شهداي كارمند

ادارات استان

20

ارسال پيامك روز بزرگداشت شهدا

94/12/22

*

كاركنان ادارات

ادارات استان

جلسه با سازمان تبليغات اسلامي

21

برگزاري جلسه با سازمان تبليغات

94/12/10

سازمان تبليغات

نمازگزاران مساجد

سازمان تبليغات

 

22

قرائت وصاياي شهدا

94/12/18لغايت94/12/22

مساجد استان

نمازگزاران مساجد

ائمه جماعات

 

23

ديدار از خانواده شهداي محله

94/12/22

مساجد استان

خانواده شهدا

ائمه جماعات

24

برگزاري يادواره شهداء محله

94/12/22

مساجد استان

*

مساجد استان

25

نصب پوستر و بنر

94/12/18لغايت94/12/22

مساجد استان

عموم مردم

مساجد استان

26

اجراي برنامه هاي تبليغاتي

94/12/18لغايت94/12/22

ادارات سازمان

*

سازمان تبليغات

جلسه با جهاد كشاورزي

27

برگزاري جلسه با جهاد كشاورزي

94/12/12

جهاد كشاورزي

*

بنياد شهيد استان

28

توزيع و كاشت درخت به ياد شهدا

94/12/15لغايت94/12/22

استان كرمان

*

منابع طبيعي

 

29

يادواره شهداء عشاير

94/12/18لغايت94/12/22

مناطق عشايري

شهداي عشاير

جهاد كشاورزي

30

ديدار با خانواده شهداي جهادي

94/12/15لغايت94/12/22

استان كرمان

شهداي جهادي

جهاد كشاورزي

جلسه با سازمان ورزش و جوانان

31

برگزاري جلسه با سازمان ورزش و جوانان

94/12/10

سازمان ورزش و جوانان

*

سازمان ورزش و جوانان

32

نصب بنرهاي تبليغاتي در اماكن ورزشي

94/12/15لغايت94/12/22

اماكن ورزشي

*

سازمان ورزش و جوانان

33

ديدار با خانواده شهداي ورزشكار

94/12/15لغايت94/12/22

استان كرمان

خانواده شهدا

سازمان ورزش و جوانان

34

حضور ورزشكاران در مراسم

94/12/20

استان كرمان

*

سازمان ورزش و جوانان

35

نامگذاري مسابقات ورزشي به نام شهدا

94/12/15

استان كرمان

هيئت هاي ورزشي

سازمان ورزش و جوانان

جلسه با شوراي هماهنگي

36

برگزاري جلسه با شوراي هماهنگي

94/12/10

استانداري

اعضاء شورا

بنياد شهيد استان

37

نصب پوستر و بنر

94/12/15لغايت94/12/23

سطح شهر

عموم مردم

اعضاء شورا

38

ديدار از خانواده شهداي اداره

94/12/15لغايت94/12/24

ادارات استان

خانواده شهدا

اعضاء شورا

39

برگزاري مراسم 22 اسفند

94/12/22

ادارات استان

كاركنان ادارات

ادارات استان

40

همكاري كليه اعضا در برگزاري مراسم گلباران

94/12/20

گلزار شهدا

عموم مردم

ادارات استان

41

اطلاع رساني مراسمات از طريق سايت شورا

94/12/15

شوراي هماهنگي

عموم مردم

شوراي هماهنگي

 

 

 

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده