«مقایسه و بررسی میزان گرایش به اختلال روانی بین همسران شاهد و غیر شاهد در شهر اصفهان»

«مقایسه و بررسی میزان گرایش به اختلال روانی بین همسران شاهد و غیر شاهد در شهر اصفهان»

زهرا آقاخانی در پایان‌نامه‌ خود، به این موضوع رسیده است که زنان شاهد و غیر شاهد از نظر گرایش به بیماری‌های روانی همچون هیپوکندری، هیستری، پسیکوپاتی، اسکیزوفرنی و مانیا با هم تفاوت دارند و گرایش در زنان شاهد کمتر از زنان غیرشاهد می‌باشد.