«بررسی و ارزیابی دوره آموزشی ارتباط موثر با محیط و دیگران، کارکنان ستاد مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران»

«بررسی و ارزیابی دوره آموزشی ارتباط موثر با محیط و دیگران، کارکنان ستاد مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران»

جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر به سفارش بنیاد شهید و امور ایثارگران، دوره آموزشی ارتباط موثر با محیط و دیگران را برای کارکنان ستاد مرکزی بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار کرده و مهندس افشین راهنما، نتایج آن را در پژوهشی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است.