نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

در راه خدا کوشش کنید تا همانند شهید زنده باشید

در راه خدا کوشش کنید تا همانند شهید زنده باشید

به دستورات قرآن عمل کنید و پشتيبان آن باشيد زيرا روشنگر راه خداست. در راه خدا کوشش کنید تا همانند شهید زنده باشید.
هیچ ابرقدرتی نمی تواند به ما حرفی را تحمیل کند!

هیچ ابرقدرتی نمی تواند به ما حرفی را تحمیل کند!

وصیت من به تمام ملت این است؛ امام خود را تا آخرین قطره خون خود تنها نگذارید. قدر خود و مملکت را بدانید. چون الان ایران است که با سربلندی تمام روی پای خود ایستاده است و هیچ ابرقدرتی نمی تواند به ما ضرری یا حرفی را تحمیل کنند.