نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اخبار فرهنگی
آرشیو

بیچاره تانک ها !

همرزم شهید میرحسینی می گوید: فاصله ما با تانکها فقط چند قدم بود، ناچار به طرف آنها نارنجک پرتاب کردیم...