نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

راه شهیدان را ادامه دهيد

راه شهیدان را ادامه دهيد

نوید شاهد – در وصیت نامه شهید "حمید فرخي پور" آمده است: راه شهیدان را ادامه دهيد تا در راه استقرار جمهورى اسلامى بر تمام دنيا پا بر جا باشيد و نبز هيچ وقت امام عزيز را در حساس ترين لحظه ها تنها نگذاريد.